Najnowsze artykuły

Czas na rozwiązania syste(...)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze względu na swój charakter idealnie wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przy powszechnych korzyściach problemem jest jednak wykreowanie popytu na surowce pochodzące z recyklingu. W ostatnich tygodniach mamy prawdziwy wysyp różnych artykułów i komentarzy, dotyczących funkcjonowania gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Pojawiają się rozmaite, bardzo spektakularne, porównania i sugestie, najczę(...)
»

Elektroodzysk w obiegu za(...)

Gospodarka o obiegu zamkniętym to temat, który w ostatnim czasie odmieniany jest przez wszystkie przypadki w niemal każdej debacie publicznej dotyczącej zagospodarowania odpadów, w tym elektroodzysku. Właśnie elektroodpady zawierają szereg substancji, które można odzyskać, zawrócić i wykorzystać ponownie, co w efekcie pozwoli na ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów, ograniczenie emisji oraz przede wszystkim zwiększenie strumienia o(...)
»

Czy audyty zewnętrzne zmi(...)

W 2018 r. weryfikatorzy EMAS wykonają pierwsze audyty zakładów przetwarzania. Pomimo tego, że moment ten wydaje się odległy, to fakt ten powinien mieć już wpływ na bieżącą działalność zakładów przetwarzania.  Dlaczego? Audyt obejmie bowiem działalność zakładu w czasie całego 2017 r. Weryfikatorzy EMAS zostali wyposażeni w narzędzia niedostępne dotąd dla innych form kontroli, w tym dla inspektorów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Oprócz weryfikacji(...)
»

Przemysł tworzyw w oblicz(...)

Czy odpady są piętą achillesową przemysłu tworzyw sztucznych? Jakie wyzwania i możliwości tworzy circular economy (CE), czyli gospodarka o obiegu zamkniętym?  Światowa roczna produkcja opakowań z tworzyw sztucznych w 2013 r. sięgnęła 78 mln ton, z czego jedynie 2% surowca z recyklingu trafiło ponownie do produkcji, zamykając tym samym obieg materiału. Co zatem dzieje się z tworzywami sztucznymi? Rob Opsomer z Fundacji Elle MacArthur wylicza, że 14% wysorto(...)
»

Uwolnić potencjał surowcó(...)

Stworzenie europejskiej platformy interesariuszy po to, by wdrażać koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym przez zmniejszenie lub wyeliminowanie odpadów, promowanie ekoinnowacji czy generowanie nowych możliwości dla biznesu – to cele projektu NEW_InnoNet.  W projekcie skoncentrowano się na trzech strumieniach odpadów: na zużytym sprzęcie elektronicznym, pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Celem projektu jes(...)
»

Gospodarka odpadami opako(...)

Do przeprowadzenia audytu, który został wprowadzony ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, część przedsiębiorców przygotowywała się już od roku. A jednak pojawiają się już informacje o brakach i błędach w prowadzonej przez weryfikowane firmy dokumentacji. Zgodnie z zapisami w Ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU z 2016 r. poz. 1863, ze zm.), do 30 kwietnia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy, któr(...)
»

GOZ w świetle Agendy Miej(...)

Potencjał zmian w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) został dostrzeżony w unijnym projekcie Urban Agenda (Agenda Miejska). Co się z tym wiąże? Urban Agenda jest europejską inicjatywą, mającą na celu zapewnienie jak najlepszego wykorzystania potencjału miast i zmierzenie się z wyzwaniami społecznymi. Ma ponadto służyć promowaniu współpracy, przyczynić się do wzrostu gospodarczego i innowacyjności, w szczególności na obszarach miejskich. Podstawowym zadaniem A(...)
»

Atrakcyjna wiata śmietnik(...)

Zamiast pojedynczych kontenerów na odpady pojawiły się całe ich zespoły, przeznaczone do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów. W efekcie potrzebna jest o wiele większa przestrzeń na wdrożenie w praktyce tego rozwiązania. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na władze gminne obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie obywateli zobligowano do selekcji odpadów, które produkują. Zdecydowanie ułatwia to fakt, że(...)
»

Polecane artykuły

Czy Bruksela zablokuje ro(...)

Od 2002 r. obowiązuje w Unii Europejskiej dyrektywa 2002/95/WE dotycząca ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwana powszechnie dyrektywą RoHS (on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment). Ma ona na celu ochronę środowiska naturalnego przed zatruciem niebezpiecznymi substancjami, które wydobywają się z urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu ich żywotno(...)
»

Puchary dla liderów selek(...)

Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu było zwieńczeniem trwającej rok zbiórki surowców wtórnych. Uroczysty finał, który odbył się 15 listopada br., zorganizowany został w sali konferencyjnej World Trade Center w Poznaniu. Brali w nim udział laureaci, członkowie Kapituły, fundatorzy nagród i uczestnicy Konkursu. Dzień wcześniej, na Gali Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego, rozdano Puc(...)
»