Najnowsze artykuły

Przemysł tworzyw w oblicz(...)

Czy odpady są piętą achillesową przemysłu tworzyw sztucznych? Jakie wyzwania i możliwości tworzy circular economy (CE), czyli gospodarka o obiegu zamkniętym?  Światowa roczna produkcja opakowań z tworzyw sztucznych w 2013 r. sięgnęła 78 mln ton, z czego jedynie 2% surowca z recyklingu trafiło ponownie do produkcji, zamykając tym samym obieg materiału. Co zatem dzieje się z tworzywami sztucznymi? Rob Opsomer z Fundacji Elle MacArthur wylicza, że 14% wysorto(...)
»

Uwolnić potencjał surowcó(...)

Stworzenie europejskiej platformy interesariuszy po to, by wdrażać koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym przez zmniejszenie lub wyeliminowanie odpadów, promowanie ekoinnowacji czy generowanie nowych możliwości dla biznesu – to cele projektu NEW_InnoNet.  W projekcie skoncentrowano się na trzech strumieniach odpadów: na zużytym sprzęcie elektronicznym, pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Celem projektu jes(...)
»

Gospodarka odpadami opako(...)

Do przeprowadzenia audytu, który został wprowadzony ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, część przedsiębiorców przygotowywała się już od roku. A jednak pojawiają się już informacje o brakach i błędach w prowadzonej przez weryfikowane firmy dokumentacji. Zgodnie z zapisami w Ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU z 2016 r. poz. 1863, ze zm.), do 30 kwietnia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy, któr(...)
»

GOZ w świetle Agendy Miej(...)

Potencjał zmian w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) został dostrzeżony w unijnym projekcie Urban Agenda (Agenda Miejska). Co się z tym wiąże? Urban Agenda jest europejską inicjatywą, mającą na celu zapewnienie jak najlepszego wykorzystania potencjału miast i zmierzenie się z wyzwaniami społecznymi. Ma ponadto służyć promowaniu współpracy, przyczynić się do wzrostu gospodarczego i innowacyjności, w szczególności na obszarach miejskich. Podstawowym zadaniem A(...)
»

Atrakcyjna wiata śmietnik(...)

Zamiast pojedynczych kontenerów na odpady pojawiły się całe ich zespoły, przeznaczone do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów. W efekcie potrzebna jest o wiele większa przestrzeń na wdrożenie w praktyce tego rozwiązania. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na władze gminne obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie obywateli zobligowano do selekcji odpadów, które produkują. Zdecydowanie ułatwia to fakt, że(...)
»

O czym mówią wskaźniki re(...)

Niektóre europejskie kraje osiągają bardzo wysokie wartości wskaźników opisujących gospodarkę odpadami komunalnymi, a zwłaszcza recyklingu. Mimo że nierzadko ich systemy są zbliżone do polskiego, to jednak Polska nie osiąga tak dobrych wyników. Dlaczego?   Aktualnie gospodarka światowa znajduje się w okresie transformacji. Jednym z wyzwań jest zorientowanie na szeroko rozumianą zasobooszczędność, co znalazło swój wyraz m.in. w strategii Europa 20201. (...)
»

Odpady źródłem kreacji

W Paryżu działa już 12 centrów recyklingu i tak zwane ressourceries. W tym roku otwarte zostaną kolejne cztery, a władze miasta planują, że w przyszłości przynajmniej jedna taka struktura znajdzie się w każdej z 20 dzielnic. Celem ich rozwoju jest zmniejszenie ilości odpadów i zachęcenie paryżan do przekazywania zbędnych i uszkodzonych przedmiotów zamiast wyrzucania ich do śmieci. Niemniej ważne jest tworzenie miejsc pracy i wspieranie lokalnych społeczności.(...)
»

Polski GOZ ambitny, lecz (...)

Z podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jadwigą Emilewicz, rozmawia Katarzyna Błachowicz.   Podczas głosowania w Parlamencie Europejskim (PE) 14 marca br. przyjęto stanowisko włoskiej eurodeputowanej, Simony Bonafè, o gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ, Circular Economy Package, CEP). Jakie jest stanowisko Polski w tej kwestii? Czy proponowane zmiany nie są zbyt dalekosiężne dla naszego kraju, czy Polska jest gotowa na ich wdrażanie?(...)
»

Polecane artykuły

Duże obiekty handlowe w p(...)

Z dniem 15 marca 2001 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące planowania dużych obiektów handlowych, wynikające ze zmiany Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustalając przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wyznacza się obecnie także tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 - w (...)
»

Sortownia surowców wtórny(...)

Zbigniew Wróbel W Olsztynie mieści się Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o (ZGOK), na terenie którego znajduje się linia do sortowania szkła. Zakład powstał w lipcu 1995 r., jako zakład budżetowy, następnie w październiku 1998 r. przekształcony został w jednoosobową spółkę skarbu gminy Olsztyn. ZGOK zajmuje się gospodarką odpadami, realizując zadania w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych. Spółka prowadzi eksploatację wysypis(...)
»