Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Stanowisko Związku Miast (...)

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. wprowadziła nowy zakres opłat za gospodarne korzystanie ze środowiska. Opłatami tymi objęto wody opadowe lub roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w system kanalizacyjny. Z niewinnego, wydawałoby się, przepisu prawa stworzył się wielki problem. Polega on na tym, iż cały system kanalizacji deszczowej został pobudowany jako system ogólnodostępny w celu odprowadzenia wód opadowych do cieków wodny(...)
»

Od redaktora - Budowa i w(...)

Ważnym krokiem zmierzającym do porządkowania gospodarki odpadami w kraju jest fakt przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji przez Radę Ministrów – „Krajowego planu gospodarki odpadami”. Wytycza on strategię działań, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w planach gospodarki odpadami na szczeblu województw, powiatów i gmin. Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań w krajowym planie przyjęto cztery zasady postępowania z(...)
»