Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Będzie łatwiej(...)

Przepływy środków finansowych Nowe zasady systemu przepływów finansowych dla projektów z Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Ram Odniesienia w latach 2007-13 będą prostsze niż dotychczas. Środki z Unii Europejskiej zostały włączone do budżetu państwa. Planowanie, wydatkowanie i sprawozdawczość dla środków publicznych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności będą się odbywały na ogólnych zasadach dotyczących środków budżetowych. Zgodnie z ustawą(...)
»

Największa w kraju akcja (...)

VII edycja Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu Kierując się uwagami uczestników i ekspertów zasiadających w Kapitule Konkursu, opracowano nowy regulamin. Zmieniono go tak, by uatrakcyjnić rywalizację i zachęcić nowe podmioty do wzięcia udziału w Konkursie. Regulamin precyzyjnie określa wymagania dotyczące przekazywanej dokumentacji konkursowej, przez co sprawnie i obiektywnie będą oceniane zgodności deklarowanych danych ze stanem faktycznym. (...)
»