Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

PE: jak wykorzystać wodę (...)

W dniu 12 lutego Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął tzw. Rezolucję legislacyjną w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ponownego użycia wody (COM (2018) 0337 – C8 – 0220/2018 – 2018/0169 (COD)), wnosząc sporo poprawek do pierwotnego projektu. Projekt jest obecnie negocjowany w ramach Rady Unii Europejskiej, a następnie w ramach tzw. trilogu zostanie ustalony tekst ostateczny.(...)
»

Zmiany w Prawie wodnym(...)

Sejm postanowił, że istniejące mapy zagrożeń powodziowych, na których zaznaczone są newralgiczne tereny, są niedokładne, zawierają liczne błędy i do czasu opracowania nowych map nie będzie się zmuszać samorządów do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina ma prawo podjąć sama decyzję, czy dany obszar przewidziany pod zabudowę pozostawić jako teren budowlany, czy jako obszar zalewowy. Podejmując decyzję, bierze jednak na siebie obowiązek odszkodowawczy. Jeżeli teren pozostaw(...)
»