Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Odolejanie ścieków w sepa(...)

Jan Hupka Najwcześniejsze zastosowanie koalescencji w złożu podczas oczyszczania ścieków odnosi się do wód kopalnianych z wydobycia ropy naftowej na początku XX wieku. Od dawna również odolejano w filtrach wgłębnych kondensat z maszyn parowych, szczególnie na statkach. Kolejnym miejscem instalowania filtrów koalescencyjnych były rafinerie nafty. Najczęściej do istniejących odstojników dodawano elementy z luźno usypanym złożem koalescencyjnym, uzyskując znaczną poprawę wydajności se(...)
»

Prewencja przestrzenna l(...)

Wzrost zagrożenia powodziowego i wielkości strat powodziowych, obok przyczyn naturalnych, wynikają m.in. z wkraczania człowieka na zalewowe obszary dolin rzecznych. Rozbudowa infrastruktury, intensyfikacja trwałej zabudowy terenu oraz uszczelnienie powierzchni na obszarze zlewni rzecznych powodują – na skutek obniżenia retencji terenowej – zwiększenie realnego zagrożenia powodziowego. Doświadczenia z lat ubiegłych, wzmocnione tegoroczną powodzią, której sku(...)
»