Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Technologia, funkcje, kos(...)

Może nim być instalacja termicznego przetwarzania odpadów lub instalacja MBP, obsługująca co najmniej obszar zamieszkały przez 120 tys. osób. Instalacja termiczna zalecana jest dla terenów regionów powyżej 300 tys. mieszkańców. System opiera się na kilku zasadach. Są to: hierarchia sposobów postępowania z odpadami, zasada bliskości, zasada „zanieczyszczający płaci”, zasada przezorności i rozszerzona odpowiedzialność producenta. Służą one (...)
»

Przestrzeń w Strategii na(...)

Przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) w znaczącym stopniu dotyczy zagadnień przestrzeni – jej odpowiedzialnego wykorzystania i umiejętnego zarządzania. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) ma stać się „główną, krajową strategią rozwojową, określającą podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym”. Odpowiedzialnemu wy(...)
»