Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Odbiór odpadów komunalnyc(...)

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi zawsze stanowiły swoiste uzupełnienie w stosunku do norm regulujących ogólne zasady gospodarki odpadami. Wraz z ich ewolucją dokonywano niezbędnych korekt, jednak ogólny zakres ustawy o czystości i porządku w gminach pozostał niezmieniony. Zmiana nastąpiła wskutek uchwalenia tzw. ustawy czyszczącej (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 78 - z mocą od 6 lutego 2003 r.). Najistotni(...)
»

Nie wszystko złoto, co si(...)

Antoni Niedziałkowski Popularność kompostowania odpadów komunalnych w Polsce wzrasta w szybkim tempie. Z roku na rok przybywa nowych obiektów do przetwarzania odpadów organicznych na „nawóz wysokiej klasy”, o czym świadczy zestawienie kompostowni w Polsce zamieszczone w lipcowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”. Analiza danych zawartych w zestawieniu wymaga jednak pewnego komentarza, co niniejszym postaram się uczynić. Ilość kompostow(...)
»