Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda - ścieki"

Polecane artykuły:

Odgrzewan(i)e kluski?(...)

Niedawno ktoś zasugerował, aby darować sobie kolejne publikacje w „Przeglądzie Komunalnym” dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i „podatku śmieciowego”, bo na ten temat wszystko już powiedziano i cokolwiek chciałoby się jeszcze dodać, to będą tylko odgrzewane kluski. Uwzględniając tę uwagę, postanowiłem napisać o odgrzewaniu Kluski. Niemałym zaskoczeniem dla wielu ekspertów i tzw. obserwatorów sceny politycznej było wyst(...)
»

Planowanie gospodarki odp(...)

Plany gospodarki odpadami opracowywane są dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, realizacji zasad gospodarki odpadami oraz stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Mówi o tym art. 14 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.). (...)
»