Opłaty za deszczówkę

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-1
  DRUKUJ

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie mogą już ujmować w taryfach stawek opłat za odprowadzanie tzw. deszczówki do kanalizacji, co jest efektem nowych przepisów.

Obowiązujące od 24 sierpnia 2017 r. niektóre przepisy nowej ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566) wprowadziły szereg zmian w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.z.w.). Z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jedną z najistotniejszych zmian jest nowa definicja ścieków, wprowadzona artykułem 494 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zmieniającym treść art. 2 pkt 8 u.z.z.w. Definicja ta nie obejmuje już wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawier [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus