Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo - komunikacja"

Polecane artykuły:

Termomodernizacja w X pri(...)

Wdrażanie w Narodowym Funduszu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie Instytucją Wdrażającą działania 10.1, 10.2 i 10.3 w ramach osi priorytetowej X w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ) na lata 2007-2013. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w Warszawie 5 października br. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki jak(...)
»

Przyczynek do dyskusji(...)

Drugi Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Bieżąca ocena stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych pozwala z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zarówno w 2010 r., jak i w 2013 r. będzie zagrożone osiągnięcie zaplanowanych poziomów zredukowania ilości biodegradowalnych frakcji odpadów kierowanych do składowania. By temu przeciwdziałać, należałoby wprowadzić dodatkowe regulacje prawne, które wspomagałyby podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących budo(...)
»