Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo - komunikacja"

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków – o(...)

Oczyszczanie ścieków jest procesem złożonym – wieloetapowym. Stanowi połączenie metod mechanicznych i biologicznych, często również wspomaganych chemicznymi. Procesy mechanicznego oczyszczania zostały przedstawione w poprzednich artykułach, metody biologiczne polegają na wykorzystaniu zawartych w ściekach zanieczyszczeń organicznych (węgla, azotu i fosforu) jako pożywki dla wyspecjalizowanej grupy mikroorganizmów. Biologiczne oczyszczanie ściek&(...)
»

Koszty gospodarowania odp(...)

Jednym z głównych problemów podejmowanych w opracowywanych i uchwalanych gminnych planach gospodarki odpadami jest gospodarowanie odpadami biodegradowalnymi. Zasadnicze cele działań na polu gospodarowania tego rodzaju odpadami wyznacza dyrektywa Rady 1999/31/WE o składowiskach odpadów. Dyrektywa ta wymaga przyjęcia krajowej strategii zmierzającej do ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania. Wymagania te powinny mieć wpływ na podejmowanie decyzji(...)
»