Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Oddziaływanie zapachowe p(...)

Problematyka powstawania i zwalczania odorantów w obiektach gospodarki komunalnej (OGK) jest ściśle związana z procesami biochemicznymi, w których ważną rolę odgrywają mikroorganizmy, tj. bakterie oraz grzyby mikroskopowe. W OGK takich jak oczyszczalnie ścieków, kompostownie i składowiska odpadów oraz w obiektach im towarzyszących (zlewniach ścieków dowożonych, pompowniach, lagunach osadowych, składowiskach osadów ściekowych lub kompostu i kolektorach ściekowych) następuje nagrom(...)
»

Niebezpieczny zarząd(...)

Z tematem drogownictwa nierozerwalnie łączy się bezpieczeństwo ruchu. Jak wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, mimo systematycznej poprawy nie jest z nim jeszcze najlepiej. Niestety wiele uwag dotyczy także organów zarządzających ruchem na drogach samorządowych. W okresie od 21 maja do 14 października 2002 r. NIK przeprowadziła kontrolę wykonania zadań przez organy zarządzające ruchem drogowym w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych. Jej celem była (...)
»