Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jakość wody według minist(...)

Po jedenastu miesiącach od wejścia w życie Ustawy z 7 czerwca 2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72, poz. 747) minister zdrowia wydał Rozporządzenie z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zrealizował w ten sposób obowiązek wynikający z art. 13 cytowanej ustawy. (...)
»

Recykling organiczny odpa(...)

W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych uzyskanie kompostu spełniającego normy ustawy o nawozach i nawożeniu jest bardzo trudne. Rozwiązaniem może być mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów komunalnych (MCP). Najczęściej przychodzącym na myśl sposobem recyklingu organicznego jest wytworzenie z odpadów kompostu lub/i biogazu. Wynika to z definicji recyklingu organicznego, zawartej w art. 18 ustawy o odpadach: „Przez recykling rozumie się także recykling organi(...)
»