Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Opłaty za odbiór odpadów (...)

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mają zróżnicowany charakter prawny. Mimo iż przypominają zwykłą należność za wykonaną usługę, to w rzeczywistości pełnią różne funkcje i są ściągane w innym trybie niż zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym. W takim stanie rzeczy trzeba dokonać pewnej systematyzacji omawianej materii. W ujęciu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mamy do czynienia z trzema zasadniczymi rodzajami opłat. Są to opłaty(...)
»

Energetyczne przetargi(...)

Kogeneracja w Kolnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie (woj. podlaskie) ogłosiło wyniki przetargu na modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego tego miasta poprzez montaż układu kogeneracyjnego, wytwarzającego energię elektryczną i cieplną z paliw odnawialnych i termomodernizację budynków ciepłowni. Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji systemu ciepłowniczego Kolna, tj. przebudowie istniejącej ciepłown(...)
»