Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarowanie odpadami -(...)

Beata B. Kłopotek Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Ten z kolei może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów(...)
»

Gdy sąsiad nie segreguje…(...)

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi status obowiązanego do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami posiada wspólnota albo spółdzielnia mieszkaniowa. Regulacja ta wraz z uzależnieniem wysokości stawek od okoliczności selektywnego odbierania odpadów rodzi pytanie o sposób kształtowania wysokości opłaty, gdy tylko część mieszkańców segreguje odpady. Zgodnie z art. 6h Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmin(...)
»