Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Grupy taryfowe po wejściu(...)

Chodzi o górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty zmiennej w zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, które w tym przepisie są zróżnicowane w zależności od celów, na jakie pobierana jest woda. Przedsiębiorstwo wod-kan do określenia odpowiedniej liczby grup taryfowych i ustalenia cen za wodę dla celów innych niż realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoż(...)
»