Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Efektywność fermentacji m(...)

Fermentacja metanowa odpadów przemysłowych jest procesem wciąż mało poznanym i stosowanym. Główną przeszkodą w jego wykorzystaniu do stabilizacji opadów generowanych w wielu gałęziach przemysłu jest obecność substancji toksycznych. W procesie uzyskano stopień przefermentowania osadów wynoszący 35,83%. Wartości wskaźników ChZT oraz LKT były wyższe w wodzie nadosadowej osadów przefermentowanych. Sumaryczna produkcja biogazu równała się (...)
»

Chronić, zapobiegać, popr(...)

W Polsce przyjęło się nazywać ją Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), choć jej pełna nazwa brzmi: Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Jej przyjęcie poprzedziło żmudne i długotrwałe, sięgające połowy lat 80., wypracowywanie założeń, celów i metod działania. Dyrektywa, jako pierwsza, wymienia zasadę, że woda „nie jest produktem handlowym, takim jak każdy inn(...)
»