Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Polecane artykuły:

Wybrane zagadnienia związ(...)

Zagadnienia związane ze skutecznym i bezpiecznym zagospodarowaniem wód opadowych stają się coraz ważniejszym problemem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Z jednej strony bez ich rozwiązania nie jest możliwe normalne funkcjonowanie osadnictwa, z drugiej – ograniczenie się do kanalizowania wód opadowych stwarza szereg problemów ekologicznych. Nawet najlepiej zorganizowana kanalizacja pozostaje tylko jednym z elementów szerszego pojęcia melioracji miejs(...)
»

Handel odpadami, dokument(...)

Nowa sytuacja prawna, obowiązująca od 1 stycznia 2002 roku, nałożyła na producentów odpadów zobowiązania prawidłowego gospodarowania nimi oraz obowiązek uiszczania opłaty recyklingowej lub produktowej z wyznaczonymi przez prezesa Rady Ministrów maksymalnymi stawkami. Wysokość opłaty produktowej ustalana jest na podstawie uśrednionych kosztów ponoszonych przez uczestników procesu recyklingu. Niektóre organizacje odzysku w swoich ofertach proponują 50% ich wysokość. Czyżby kolejny cud nad Wisłą(...)
»