Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie odpadami na U(...)

Efektywny rozwój ekonomii powinien łączyć się z racjonalną eksploatacją środowiska. Dla większości państw europejskich stanowi to priorytet. Stopniowo zasadę tę wdraża w życie również Ukraina. Jednakże słaba wiedza na temat potrzeb oraz interesów różnych gałęzi przemysłu i brak w gospodarce efektywnych dźwigni realizacji zasad ochrony przyrody sprawia, iż proces ten jest długotrwały i mozolny.  Długot(...)
»

Urządzenia do segregacji (...)

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami określone są cele w gospodarce odpadami służące m.in. wykorzystaniu właściwości materiałowych i energetycznych odpadów. Konieczność wdrażania selektywnej zbiórki, a tym samym budowa zakładów segregacji umożliwia odzysk z odpadów zmieszanych użytecznych frakcji (wg KPGO 2010, metale stanowią 7% masy odpadów), a z tych zgromadzonych selektywnie – odzysk surowców. Mechaniczne sortowanie odpad&(...)
»