Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Planowanie energetyczne w(...)

Kreowanie przez lokalne władze polityki energetycznej w regionie jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego. Sprawny, zrównoważony system energetyczny istotnie wpływa na lokalny rozwój gospodarczy. Tak więc zadania planistyczne gminy, dotyczące zaopatrzenia w paliwa i energię, powinny być wypadkową polityki energetycznej państwa, polityki przestrzennej gminy oraz oczekiwań i potrzeb wspólnoty samorządowej. Planowanie gospodarki energetycznej w gminie nie powinno być(...)
»

Architektura inteligentne(...)

W lipcu 2011 r. uchwalono nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nakłada ona na samorządy obowiązek ogłoszenia przetargu i wyboru firmy zapewniającej odbiór i zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Ale to nie wszystko. Gminy będące właścicielami odpadów mają również określić sposób rozliczania się z tym podmiotem, a także sprawować nadzór nad przestrzeganiem przez niego(...)
»