Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poziomy odzysku i recykli(...)

Podstawowe obowiązki realizacji zapisów prawa w zakresie redukcji najbardziej znaczącej masy odpadów komunalnych, którą stanowią odpady opakowaniowe, dotyczą przedsiębiorców wprowadzających na rynek swoje produkty w opakowaniach (filerach). Zadania te realizowane są głównie przez organizacje odzysku, współpracujące ze zbieraczami i recyklerami. Pułapy w zakresie odzysku i recyklingu zużytych opakowań dla krajów Unii określono d(...)
»

Oddziaływanie zapachowe p(...)

Problematyka powstawania i zwalczania odorantów w obiektach gospodarki komunalnej (OGK) jest ściśle związana z procesami biochemicznymi, w których ważną rolę odgrywają mikroorganizmy, tj. bakterie oraz grzyby mikroskopowe. W OGK takich jak oczyszczalnie ścieków, kompostownie i składowiska odpadów oraz w obiektach im towarzyszących (zlewniach ścieków dowożonych, pompowniach, lagunach osadowych, składowiskach osadów ściekowych lub kompostu i kolektorach ściekowych) następuje nagrom(...)
»