Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Diagnostyka rozkładu pnia(...)

Zły stan zdrowotny drzew miejskich oraz zmiany klimatyczne sprawiają, że przypadki uszkodzeń powodowanych przez drzewa zdarzają się coraz częściej. Jednym ze sposobów szeroko stosowanych w krajach europejskich do oceny statyki drzew jest wizualna metoda oceny drzew – Visual Tree Assessment (VTA).   Metodę rekomenduje International Society of Arboriculture (ISA). Organizacja ta opracowała definicje klas bezpieczeństwa drzewa i weryfikuje je re(...)
»

Gminna opieszałość(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli Kształtowanie polityki przestrzennej odgrywa istotną rolę wśród zadań przypisanych gminom. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny działalności organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania terenów, na których mogą być realizowane inwestycje, oraz prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Czynności kontrolne przeprow(...)
»