Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Poznański Obszar Metropol(...)

W analizie delimitacyjnej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (POM) jednym z kryteriów delimitacji, obok społeczno-gospodarczego i dostępności komunikacyjnej, jest środowisko przyrodnicze. Kryterium to uwzględniało procentowy udział powierzchni form ochrony przyrody, gruntów kwalifikujących się do zalesień oraz powierzchni trwałych użytków zielonych w gminach, wskaźnik lesistości w gminach, waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także przebieg granic przyr(...)
»

In house w polskich warun(...)

Zlecenie realizacji zadania własnego gminy, polegającego na organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych na jej terenie, gminnej spółce komunalnej jest prawem przysługującym gminie na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw. nowa dyrektywa klasyczna). Zgodnie z unijnymi zobowiązaniami, Polska powinna implementować ten przepis najpóźniej do 18 kwietnia 2016 r(...)
»