Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Hotelowe odpady(...)

Przyjmuje się, że średnio każdy gość hotelowy produkuje kilogram odpadów w ciągu doby. Jeśli więc wielkość tę pomnożyć przez liczbę hoteli na świecie i liczbę gości hotelowych, powstaje ogromna ich ilość. Gospodarka odpadami w hotelach jest poważnym problemem z kilku powodów. Po pierwsze, hotele potrzebują dużej powierzchni, którą mogłyby zagospodarować od frontu na potrzeby recepcji, holu, restauracji i sal bankietowych. To powoduje, że z tyłu budynku hotelowego często brakuje m(...)
»

Kontrole WIOŚ w firmach, (...)

Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorstwa przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska skutkuje zastosowaniem przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska dostępnych prawem środków dyscyplinujących, adekwatnych do stwierdzonego naruszenia. Może to być m.in. pouczenie, grzywna bądź administracyjna kara pieniężna.   Po zakończonej kontroli inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kie(...)
»