Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami "

Polecane artykuły:

Ograniczenia działalności(...)

Interpretacja prawa Skutkiem wejścia w życie Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72 poz. 747), jak i Ustawy z 18 lipca 2001 - Prawo wodne jest obowiązek zaniechania dotychczasowej działalności spółek wodnych w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Tylko przedsiębiorstwo W myśl przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od(...)
»

Na półce z książkami(...)

Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy Redaktor naukowy prof. dr hab. Anna Grzybek W prezentowanej publikacji przedstawiono wyniki badań roślin energetycznych: wierzby, miskanta i ślazowca pensylwańskiego, prowadzonych w różnych jednostkach naukowych: Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym (dawne IBMER i IMUZ), Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji roślin, Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Instytucie Geodezji i Kartog(...)
»