Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Współpraca polsko-japońsk(...)

W pakiecie 3x20 określono cel dotyczący uzyskiwania ze źródeł odnawialnych 20% energii elektrycznej, począwszy od 2020 r. W warunkach krajowych najszybciej rozwijającą się gałąź wytwarzania, w oparciu o którą możliwa jest realizacja tego celu, stanowi energetyka wiatrowa. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zakłada (w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 r.) następujące wielkości mocy i produkcji energii elektryczne(...)
»

Uproszczone plany urządze(...)

Obowiązująca od 15 listopada ub.r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa o ocenach) określa, że projekty np. polityk, strategii, planów lub programów, których opracowywanie przewidziane jest w ustawach, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (s.o.o.ś.). Od(...)
»