Wymagania BAT dla procesów MBP. Cz. I

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-5
  DRUKUJ

W ramach przeglądu dokumentu referencyjnego BAT z 2006 r.1, dotyczącego przetwarzania odpadów, Europejskie Biuro IPPC (EIPPC) 18 grudnia 2015 r. opublikowało pierwszy projekt nowego dokumentu – Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment. Draft 1 (December 2015)2. Dokument ten po ostatecznym przyjęciu i opublikowaniu będzie określał wymagania referencyjne najlepszych dostępnych technik (BAT) dla instalacji kompostowania, fermentacji, mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i produkcji paliwa z odpadów.

Zawarte w nim konkluzje BAT od momentu opublikowania będą wiążące dla wszystkich krajów członkowskich, a określone w nich parametry emisyjne staną się obligatoryjnymi dla wszystkich instalacji przetwarzania odpadów.

[...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus