Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stare i nowe przepisy w p(...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Plan miejscowy jest nadal podstawowym dokumentem planistycznym w gminie. Jego celem jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy (tab. 1) 1, 2, 3, 4. Ustalenia planu muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i na tyle precyzyjne, aby mogły stanowić podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Plan pozostał aktem prawa mi(...)
»

Trigeneracja z wykorzysta(...)

Globalne ocieplenie klimatu to fakt – nikt już chyba nie ma co do tego wątpliwości. Czy jest ono tylko wynikiem wzmożonej aktywności cywilizacyjnej człowieka? Z całą pewnością wiemy, że jednym z powodów tego zjawiska jest emisja CO2, powstającą podczas spalania paliw kopalnych. Tendencje te skłaniają do poszukiwań alternatywnych źródeł i form zaopatrzenia w energię. Rozkład zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków wskazuje, iż największy jej udział w(...)
»