Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Ograniczanie strat wody w(...)

Sieć wodociągowa to przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda pobierana z ujęć lub kupowana. Do podstawowych zadań sieci przesyłowych należą zapewnienie dostaw potrzebnej ilości wody o wymaganej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem, bez przerw, przy minimalnych kosztach budowy i eksploatacji.  Problemy wynikające z powstawania wycieków w sieci wodociągowej dotyczą każdego przedsiębiorstwa wodociągowego. Przyczyny uszkodzeń są (...)
»

Techniczne możliwości (...)

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. definiuje działania, pozwalające na zagospodarowanie odpadów w formie odzysku lub recyklingu. Zgodnie z tymi definicjami, odzysk oznacza wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, bądź prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Natomiast recykling definiuje się jako odzysk, który polega (...)
»