Wstępnie o Kodeksie urbanistycznym

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-12
  DRUKUJ

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich 28 października 2016 r. w Lublinie zgłoszono uwagi do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i pozytywnie, choć z uwagami, oceniono rządowe propozycje rozwiązań w ochronie zdrowia.

Członkowie Zarządu ZMP postanowili nie wydawać jeszcze stanowiska w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, gdyż miasta zgłosiły do niego wiele uwag i zastrzeżeń, które powinien uporządkować specjalnie do tego powołany zespół złożony z ekspertów w tej dziedzinie, a następnie przedstawić je projektodawcom. Wstępny etap konsultacji tego projektu stwarza realne szanse na wprowadzenie przedstawionych uwag do tej regulacji.
 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Przestrzeń do uporządkowania
– Kodeks wprowadza szereg zmian do planowania przestrzennego. Sfera ta od dawna wymagała zmiany, bo działo się w niej źle, i doceniamy fakt, że podjęto się zmian w tej dziedzinie. Jednak prawo to musi być dobrej jakości, a póki co, projekt ten jest daleki od doskonałości – podkreślał w trakcie dyskusji prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz.


Kodeks urbanistyczno-budowlany ma m.in. usprawnić procesy inwestycyjne i jeśli nie będzie on w szczegółach dobrze dopracowany, to zamiast postępu możemy mieć jeszcze gorszą sytuację i zastój. Pozytywnie oceniono kierunek zmian, gdyż niektóre z nich już od dawna były postulowane przez środowiska samorządowe, w tym przez ZMP. W projekcie uwzględniono m.in. likwidację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wzmocnienie rangi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy zastąpienie opłaty adiacenckiej i planistycznej opłatą infrastrukturalną. Zdecydowany sprzeciw wzbudziły natomiast np. zapisy dotyczące zgody inwestycyjnej (organem do jej wydania powinien być wójt, a nie starosta, bo zgoda inwestycyjna oznacza w istocie przyzwolenie na daną lokalizację planowanej inwestycji, co leży w gestii gospodarza, czyli gminy) czy rozporządzenia określającego zasady zapewnienia partycypacji społecznej (w ustawie powinny być zawarte ogólne zasady zapewnienia partycypacji, a sposób ich realizacji w danym miejscu powinny określać JST).
 

Zdrowie z uwagami
Zarząd ZMP podjął również stanowisko w sprawie propozycji rozwiązań prawnych Ministerstwa Zdrowia, wprowadzających system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Reprezentanci miast członkowskich Związku pozytywnie ocenili inicjatywę resortu zdrowia zmierzającą do uporządkowania sieci podmiotów leczniczych w Polsce. Jednak wskazali też, że proponowane zmiany nie powinny prowadzić do ograniczania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, obciążać samorządów dodatkowymi zadaniami bez zagwarantowania na ich realizację środków finansowych ani pogłębiać i tak już trudnej sytuacji ekonomicznej szpitali.


Racjonalniej o odpadach
Samorządowcy z miast zgłosili też uwagi do projektu Ministerstwa Środowiska o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która określa prawa i obowiązki przedsiębiorców wprowadzających, eksportujących i dystrybuujących opakowania, jak i organizacji odzysku opakowań. Zdaniem członków Zarządu, projekt nie rozwiązuje problemu, a jedynie powoduje wzrost administracyjnych czynności (ewidencja i rozliczanie za sprzedane torby plastikowe i kontrole obrotu nimi). Zastosowanie restrykcyjnej ustawy, zakazującej – np. od 2018 roku – stosowania opakowań o długim okresie biodegradacji, co już stosują niektóre państwa europejskie (m.in. Szwajcaria), skuteczniej, choć z pewnymi oporami, na zawsze rozwiązałoby problem. Zastosowanie vacatio legis pozwoliłoby producentom na zmianę technologii wytwarzania opakowań.


Z kolei przy omawianiu projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zwrócono uwagę na to, że we wzorze sprawozdania dotyczącego obliczenia poziomu recyklingu powinny być wyłączone również odpady biodegradowalne (dla tego rodzaju odpadów jest osobny wzór) oraz odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, baterie, akumulatory i inne odpady zawierające substancje niebezpieczne. Natomiast powinny być brane pod uwagę wyłącznie odpady zmieszane i surowce, takie jak tworzywa sztuczne, papier, szkło i metal. Zaproponowano ponadto, żeby przy obliczaniu poziomów recyklingu przyjąć do obliczeń masę odebranych, a nie wytworzonych odpadów komunalnych, gdyż tę drugą trudno będzie określić.
 

Joanna Proniewicz
rzecznik prasowy ZMP

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus