Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Korzyści wynikające z zas(...)

W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zostały podjęte działania, kładące nacisk na upowszechnianie odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw transportowych. Od stycznia 2008 r. wskaźnik wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce zaczął obowiązywać podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013, w 2009 r. wskaź(...)
»

Usługi odprowadzania ście(...)

Zasady i warunki zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, reguluje art. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2001 r. nr 72, poz. 747). W ten sposób ustawodawca przesądził o podmiotowym i przedmiotowym zakresie działalności polegającej na odprowadzaniu ścieków w ramach obowiązywania przepisów. Zatem, j(...)
»