Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Szukając właściwej metody(...)

Od czasu ogłoszenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gros samorządów zachodzi w głowę, jaką wybrać metodę, na podstawie której ustalona będzie opłata za odbiór odpadów od mieszkańców. Wadom i zaletom jednego z pozostawionych do dyspozycji gmin sposobów – wyliczeniu opłaty na podstawie zużycia wody – poświęcono październikową debatę redakcyjną „Przeglądu Komunalnego”. Wspó(...)
»

Ochrona dóbr kultury wspó(...)

W polskiej przestrzeni urbanistycznej coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa urbanistycznego ostatnich dziesięcioleci. Warto zatem przypomnieć, że prawo polskie przewiduje również możliwość ochrony dóbr kultury współczesnej, choć te regulacje prawne dalekie są od wystarczających. Powojenne budynki, zwłaszcza użyteczności publicznej, zauważane są jako wartościowe nie tylko na płaszczyźnie stricte estetycznej, ale również jako nośn(...)
»