Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koncesje w sektorze energ(...)

Działalność gospodarcza w branży energetycznej dotychczas była reglamentowana i znajdowała się pod ścisłą kontrolą publiczną. Ustawa z 1997 r. Prawo energetyczne wprowadziła do omawianego sektora reguły gospodarki wolnorynkowej. Zarazem zachowano wiele instrumentów o charakterze publicznoprawnym, które nadal pozwalają ingerować w stosunki gospodarcze, panujące w sektorze energetycznym. Jednym z bardziej istotnych przejawów kontroli państwa nad energetyczną działalnością gospodarczą jest konce(...)
»

Warunki gruntowo-wodne Ki(...)

Pionierskie próby rozwiązania problemu braku systemu odprowadzania ścieków na terenie Kielc podjęto w pierwszej połowie XIX w. poprzez wybudowanie trzech kanałów, mających odprowadzać ścieki oraz wody opadowe do rzeki Silnicy. Natomiast lata 20. XX w. należy uznać za moment powstania miejskich wodociągów i kanalizacji. Wówczas władze miejskie podpisały z amerykańską firmą Ulen&Company umowę, na mocy której udzielono Kielcom kredytu na realizację inwestycji wodoc(...)
»