Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie należy oczekiwać powr(...)

U.W. W jakim zakresie rolnictwo zaangażowane jest w rozwój energetyki odnawialnej? Realizacja ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej wymaga podjęcia przez kraje członkowskie wysiłków w wielu obszarach, w tym również rozwoju wszystkich odnawialnych źródeł energii. W ocenie MRiRW wymaga to ścisłego powiązania unijnych polityk, w tym polityki środowiskowej, energetycznej, rolnej, handlowej i finansowej. Dotychczasowe do(...)
»

Problematyka zapłonu i w(...)

Wśród alternatywnych paliw użytkowanych w celach energetycznych coraz większe znaczenie mają paliwa odnawialne. Ich spalanie nie powoduje, w odróżnieniu od paliw kopalnych, zwiększania stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, przez co nie przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego. Użytkowanie tych paliw ma znaczny wpływ również na obniżenie emisji NOx i SO2. Wśród paliw odnawialnych największe znaczenie ma biomasa, tj. słoma, drewno opałowe, po(...)
»