Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Psucie przestrzeni (...)

  Zacznijmy od przepisów. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 3 mówi, iż: „kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (…) należy do zadań własnych gminy”. I dalej, w art. 4: „ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inw(...)
»

ENVICON Water – dialog o (...)

ENVICON Water – dialog o rozwoju branży z Magdaleną Dutką, prezes firmy Abrys, na temat Kongresu Branży Wod-Kan ENVICON Water rozmawia Magdalena Bielak. W tym roku Kongres odłączył się od branżowych Targów Wod-Kan w Bydgoszczy i odbędzie się w innym miejscu i terminie. Skąd ta decyzja? Kiedy tworzyliśmy Kongres ENVICON Water, wydawało nam się, że połączenie obu tych wydarzeń jest dobrym pomysłem. Jednak praktyka tego nie potwierd(...)
»