Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"


  1. Czytaj

     Lech Bojarski

     Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk


Polecane artykuły:

Finansowanie inwestycji s(...)

Pomimo potencjału w zakresie lepszej realizacji usług dla mieszkańców, partnerstwo publiczno-prywatne nie jest dostatecznie wykorzystywanym instrumentem przy finansowaniu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Mimo znaczących nakładów inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym, nie wszystkie potrzeby zostały zaspokojone. Wynika to m.in. z konieczności spełnienia warunków traktatu akcesyjnego oraz wdrożenia unijnych dyrektyw: wodnej i ściekowej. Zgodnie z (KPOŚK), w (...)
»

Aspekty formalno-prawne M(...)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy dokonała konsolidacji prawodawstwa UE dotyczącego gospodarki odpadami poprzez ujednolicenie wcześniejszych przepisów i wprowadziła szereg nowych definicji prawnych. Jednak przede wszystkim nadała priorytet zasadzie ograniczenia wpływu wytwarzanych odpadów na środowisko. Dyrektywa zobowiązuje państw(...)
»