Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Organizacje odzysku(...)

Organizacje odzysku zaczęły powstawać na początku 2002 r. mocą Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU z 22 czerwca 2001 r. nr 63, poz. 639). Przedsiębiorcy mogą zrealizować obowiązki wynikające z tej ustawy samodzielnie bądź przekazać je do wykonania organizacji odzysku, na której spoczywa zapewnienie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów (...)
»

Rzecz o strażach miejskic(...)

Artykuł 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym1 stanowi, że sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należą do zadań własnych gmin. Natomiast z art. 29 ust. 1 ustawy o administracji rządowej w województwie2 wynika, że komendant wojewódzki (stołeczny) policji wchodzi w skład wojewódzkiej administracji zespolonej i podlega bezpośrednio wojewodzie. Tak więc samorząd nie ma faktycznego wpływu na działania policji. Dlatego jedną z możliwości wywiązania si(...)
»