Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warszawska zieleń w proce(...)

Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy, realizowany dzięki tzw. miniprogramom, wyznacza projekty rewitalizacyjne, a tym samym określa ramy odnowy terenów zieleni. Dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy zastąpił opracowany w 2005 r. Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji Warszawy (LUPR). Zawarte w nim zapisy i zasady finansowania projektów odnosiły się do lat 2004-2006 r. Z kolei wyznaczony obszar kryzysowy określony był jako teren pilotażowy rewital(...)
»

Rozporządzenia do ustawy (...)

Zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz rejestracja posiadaczy odpadów. W art. 33 ustawy o odpadach przewidziana jest możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o ile minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, których zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie nie wymaga zezwolenia oraz p(...)
»