Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Surowiec po noweli(...)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Po pół roku od wdrożenia nowego systemu zagospodarowania odpadów pojawia się pytanie o ilość i jakość surowców. Efektywna selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna leżeć w interesie wszystkich, tym bardziej że w 2020 r. aż 50% masy podstawowych surowców zawartych w odpadach musi być ponownie użytych lub poddanych recyklingowi. (...)
»

Aspekty rozwoju gospodark(...)

W 2012 r. 3191 oczyszczalni ścieków komunalnych obsługiwało 69% ludności kraju (w miastach 92%, na wsi, gdzie mieszka ok. 39% ludności kraju, jedynie 33%). Tylko 500 miast (z 908) i 643 gminy wiejskie (z 1571) były obsługiwane przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. W obiektach tych oczyszczono 1023 hm3 ścieków, co stanowi 82% ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną z miast i wsi1. Na tym tle cele gospodark(...)
»