Pozwolenia emisyjne po zmianach

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-3
  DRUKUJ

Ubiegłoroczna nowelizacja prawa ochrony środowiska w dużym stopniu dotyczy zagadnień dotyczących „prawa emisyjnego”. Do jego najważniejszych aspektów z pewnością należy zaliczyć pozwolenia emisyjne.

11 lipca 2014 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska (Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – DzU z 2014 r. poz. 1101; dalej „P.o.ś.”), związany z transpozycją do prawa wewnętrznego wymagań dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola – Dz. Urz. UE L 334 z 17 grudnia 2010 r., str. 17; dalej „dyrektywa IED”).

Ogólne założenia i kierunki wprowadzonych zmian przedstawione zostały w [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus