Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Efektywność i funkcje PSZ(...)

Obowiązek utworzenia i prowadzenia w gminach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wprowadza Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady problemowe i inne selektywnie gromadzone (ramka). Odpady dostarczane do PSZOK-u papi(...)
»

Krajowy plan działań na r(...)

Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, każde państwo członkowskie do 30 czerwca 2010 r. opracuje i przekaże Komisji Europejskiej Krajowy plan działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 roku tzw. Action Plan. Krajowy plan działania będzie przedstawiał ścieżki dochodzenia do 15% udziału OZE w energii finalnej w pod(...)
»