Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzebna konsekwencja dz(...)

Z Ryszardem Grobelnym, prezydentem Poznania, miasta - zdobywcy tytułu Lider Pol-skiej Ekologii, rozmawiają Wojciech Dutka i Krzysztof Mączkowski Co czuje prezydent miasta wyróżnionego tytułem Lider Polskiej Ekologii? Przede wszystkim zadowolenie z tego, że praca została wykonana dobrze i konse-kwentnie, mimo iż jest ona niewidoczna i nie daje szybkiego(...)
»

15 punktów uchybień(...)

Gospodarowanie przestrzenią było w ostatnim czasie przedmiotem intensywnych działań Najwyższej Izby Kontroli. Sprawdzano zagadnienia związane zarówno z planowaniem przestrzennym, z prawidłowością wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę, jak i z egzekwowaniem przez gminy opłat adiacenckiej i planistycznej. Obraz polskiego systemu gospodarowania przestrzenią, jaki rysuje się po tych kontrolach, nie napawa optymizmem. Poprawność wydawa(...)
»