Podstawy technologiczne gospodarki odpadami komunalnymi cz. I

wydany w Przegląd Komunalny – 2015-10
  DRUKUJ

Gospodarka odpadami komunalnymi (GOK) należy do kluczowych zagadnień inżynierii środowiska. Pomimo podejmowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym działań o charakterze prawnym, organizacyjnym, edukacyjnym oraz inwestycyjno-eksploatacyjnym, często nie była ona jednak realizowana w Polsce zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Tymczasem prawo krajowe, w tym ustawa o odpadach oraz zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktami wykonawczymi,  transponując zapisy dyrektyw Unii Europejskiej stawia coraz ostrzejsze wymagania systemom gospodarki odpadami. Przewidywać należy dalsze zaostrzanie celów w zakresie recyklingu, ponownego użycia, odzysku i ograniczenia składowania. Należy podkreślić, że realizując zapisy dyrektywy o odpadach z 2008 r. zobowią [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus