Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyjaśnianie treści oferty(...)

W oparciu o art. 87 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 – P.z.p.) zamawiający – w toku badania i oceny ofert – może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Literalnie przepis ten nie nakłada na zamawiającego obowiązku wyjaśnienia treści oferty, a raczej kreuje uprawnienie do występowania do wykonawców o złożenie wyjaśnień dotyczących treści przedłożonych ofert. Jednak nieskorzystanie z dyspozycji za(...)
»

Efektywność energetyczna (...)

Kwestie zarówno efektywności energetycznej, poboru, uzdatniania i dostarczania wody, jak i odbioru i oczyszczania ścieków są w środowisku wod-kan częstym tematem dyskusji. Oczywiste jest, że każdy pragnie, aby procesy w jego obiektach i w całym systemie wodociągowym oraz kanalizacyjnym charakteryzowały się jak najmniejszą energochłonnością. W ostatnim okresie, dzięki możliwościom technologicznym i dostępności finansowania,(...)
»