Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polskie wodociągi wczoraj(...)

III Kongres Wodociągowców Polskich (22 września 2005 r.) zastał nas w znacząco zmienionej sytuacji w stosunku do stanu sprzed trzech lat. Jesteśmy już krajem członkowskim UE i mamy pierwsze doświadczenia w zakresie korzystania ze środków unijnych. W tym miejscu należy sobie zadać pytanie, co z naszych obaw, nadziei, zdefiniowanych szans czy zagrożeń potwierdziło się, a co nie? Nasze prawodawstwo, w pośpiechu dostosowywane do wymogów akcesji, w dalszym ciągu stanowi istotny elemen(...)
»

Ujawnianie danych osobowy(...)

Czy pracownicy zakładu usług komunalnych mogą odmówić jego klientom podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, argumentując to przepisami ustawy o ochronie danych osobowych? Nie. Praktyka nieujawniania przez pracowników ich imion inazwisk oraz pełnionej funkcji służbowej nie znajduje uzasadnienia prawnego.Zgodnie zwyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 1999 r. (sygn. akt II SA 686/99), „błędn(...)
»