Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Co, kiedy i jak oczyszcza(...)

Podstawowym aktem prawnym, regulującym m.in. zasady utrzymania czystości chodników i jezdni, jest Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Późniejsze nowelizacje tego dokumentu wprowadziły w tej materii szereg nowości, z czego najważniejsze to definicja chodnika czy określenie podmiotów odpowiedzialnych za czystość jezdni. Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy brzmi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzy(...)
»

Władztwo nad odpadami &#8(...)

W Polsce toczy się obecnie zawzięta dyskusja na temat odzyskania władztwa nad odpadami przez samorządy. Postulat ten jest podnoszony zwłaszcza przez te samorządy, które starają się pozyskać zewnętrzne źródła finansowania systemu gospodarki odpadami. Emocje sięgają zenitu za sprawą przeciwstawnych opinii i stanowisk samorządów i przedsiębiorców. Ci ostatni boją się, że odzyskanie przez gminy władztwa nad odpadami oznaczać będzie eliminację ich firm z rynku i zastąpienie ich zakładami komunaln(...)
»