Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Służba urbanistyczna(...)

Za stan przestrzeni w obowiązującym w Polsce systemie prawnym odpowiada de facto gmina. Jej polityka przestrzenna ma za zadanie realizację interesów wspólnoty samorządowej. Ale nie są to jedyne interesy związane z przestrzenią, a więc pojawia się pytanie, kto dba o interes regionalny lub narodowy w procesie kształtowania przestrzeni. Na kanwie kryzysu w polskiej urbanistyce, a de facto w całym systemie sterowania(...)
»

Gospodarowanie odpadami n(...)

Od października 2001 r., czyli od momentu wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627), mamy do czynienia nie tylko z sytuacją, gdy za powstałe odpady odpowiedzialność ponosi ich wytwórca, ale także z tworzącym się rynkiem obrotu odpadami i związaną z tym kontrolą przestrzegania przepisów. Na przedsiębiorców wytwarzających odpady nałożono szereg obowiązków, zwłaszcza w sferze ewidencji odpadów, choć wprost stosują się do nich także tejże przepisy ustawy doty(...)
»