Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Stanowisko Związku Miast (...)

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. wprowadziła nowy zakres opłat za gospodarne korzystanie ze środowiska. Opłatami tymi objęto wody opadowe lub roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w system kanalizacyjny. Z niewinnego, wydawałoby się, przepisu prawa stworzył się wielki problem. Polega on na tym, iż cały system kanalizacji deszczowej został pobudowany jako system ogólnodostępny w celu odprowadzenia wód opadowych do cieków wodny(...)
»

Uwagi do założeń programu(...)

W ostatnim czasie możemy zauważyć znaczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, w tym wykorzystaniem energii słońca. Wynika to z rosnących cen energii oraz z pojawienia się możliwości uzyskania dotacji na budowę słonecznych instalacji grzewczych. Za bardzo pozytywną należy uznać propozycję uruchomienia przez NFOŚiGW „Programu dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji” o zasięgu ogólnokrajowym i wsp(...)
»