Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wynika to z założeń zasady reglamentacji w prawie ochrony środowiska.   Zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie ścieków należy do podstawowych potrzeb, które muszą być zaspokojone w związku z funkcjonowaniem na danym obszarze społeczności lok(...)
»

Nowe prawo zamówień publi(...)

W związku z dwiema dyrektywami z 2004 r. przygotowany został projekt nowej ustawy regulującej kwestie udzielania zamówień publicznych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2006 r. i na pewno spowoduje pewne zmiany w procedurach udzielania zamówień. Artykuł 29 dyrektywy 2004/18/WE mówi o nowym trybie udzielania zamówień, czyli tzw. dialogu konkurencyjnym. Jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wy(...)
»