Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przemysłowa wizja wdrożen(...)

W niniejszym artykule dyrektywy WEEE (ang. Directive on Waste of Electronic and Electric) Equipment - dyrektywa o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych) i RoHS (ang. Directive on Restriction of Hazardous Substances in Electronic and Electric Equipment - dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) zostaną omówione z perspektywy ekologicznie efektywnego wdrożenia, tzn. mając na celu osiągnięcie maksymalnego zysku e(...)
»

Pieniądze na ekologię - z(...)

Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Narodowego Funduszu w 2003 r. zawarte są w uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zaakceptowanym przez ministra środowiska dokumencie: „Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków Narodowego Funduszu”. Zasady te zostały opracowane z zachowaniem ciągłości założeń ogólnych i jednoczesnym dostosowaniem do potrzeb w zakresie ochrony środo(...)
»