Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Recykling przepracowanych(...)

Płyny chłodnicze oparte na glikolu etylenowym znajdują powszechne zastosowanie w motoryzacji, w przemyśle w instalacjach chłodniczych oraz w coraz popularniejszych w naszej strefie klimatycznej instalacjach klimatyzacyjnych. Szacuje się, że polski rynek zużywa rocznie ok. 30 tys. ton płynów chłodniczych. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z celów, któremu Unia Europejska poświęca obecnie szczególną uwagę. Obowiązujące dyrektywy UE wymuszają na krajach członkowskich koniec(...)
»

Rosnący dług(...)

Z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przeprowadzona została kontrola zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną. W szczególności dotyczyła ona poziomu, dynamiki i struktury zadłużenia tych jednostek, jego przyczyn oraz przestrzegania regulacji obowiązujących w zakresie zaciągania i spłaty zobowiązań oraz przeznaczenia środków z zaciągniętych zobowiązań. Kontrolę przeprowadzon(...)
»