Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Propozycje PSE warte rozw(...)

W nawiązaniu do publikacji kolejnych wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii warto zasygnalizować ważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju OZE w Polsce. W przypadku projektowanego w ustawie systemu aukcji trzeba zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowego podziału aukcji przeprowadzanych przez prezesa URE ze względu na technologię wykorzystywaną przez daną instalację odnawialnego źródła energii (dalej: OZE). W procesie ustalania stopnia wsparcia posz(...)
»

Standardy dla rynku(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami została zaproszona przez OBREM z Łodzi do współpracy przy opracowywaniu poradnika dla gmin, określającego wymagania w zakresie jakości usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opracowanie i wdrożenie standardów jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania rynku usług i przestrzegania wymogów ochrony środowiska. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że w naszej opinii, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lokalnych systemów go(...)
»