Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Próby ograniczenia rozwoj(...)

Po przyjęciu ustawy o odnawialnych źródłach energii Sejm zajął się dwoma innymi ustawami, których wdrożenie będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy, w szczególności energetyki odnawialnej. Są to projekty: ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Pierwszy projekt bezpośrednio dyskryminuje branżę ene(...)
»

Krajowy plan działań na r(...)

Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, każde państwo członkowskie do 30 czerwca 2010 r. opracuje i przekaże Komisji Europejskiej Krajowy plan działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 roku tzw. Action Plan. Krajowy plan działania będzie przedstawiał ścieżki dochodzenia do 15% udziału OZE w energii finalnej w pod(...)
»