Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Modernizacja oczyszczalni(...)

Koniec czasu na dostosowanie systemu oczyszczania ścieków komunalnych do wymagań unijnych zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym (załącznik XII, pkt 13C – Jakość wody), do 31 grudnia 2015 r. Polska jest zobowiązana wdrożyć wymagania wynikające z artykułu 3 i 4, a także art. 5 ust. 2 i art. 7 Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. L 135 z 30 maja 1991 r., str. 40, dalej: dyrektywa 91/271/EWG). (...)
»

Perspektywy rozwoju morsk(...)

Zwiększenie niezależności energetycznej UE oraz zmniejszenie poziomu emisji CO2 jest jednym z podstawowych celów europejskiej polityki energetycznej. Ważne narzędzie realizacji tej polityki, stosowane indywidualnie przez kraje członkowskie UE, to wsparcie rozwoju źródeł odnawialnych, w tym wiatrowych. Na koniec 2013 r. moc źródeł wiatrowych w krajach UE wyniosła 117,3 GW, przy czym przeważająca większość to farmy lądowe. W ostatnich latach jednak coraz ba(...)
»