Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krytycznie o kryteriach(...)

Ostatnia znacząca nowelizacja Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) weszła w życie 10 października 2014 r. Miała ona m.in. ograniczyć możliwość stosowania w postępowaniach przetargowych ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. W dodanym do art. 91 ust. 2a zapisie określono generalnie, że kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne tylko wówczas, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Przepis ten dodatkowo zobo(...)
»

Recykling pojazdów(...)

Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202) jest transpozycją dyrektywy 2000/53/UE. Stwarza ona ramy prawne dla reformy w zakresie demontażu i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE). Blisko 750 autozłomów w Polsce jest rozmieszczonych bardzo nierównomiernie (np. w województwie łódzkim jest 96 autozłomów, podc(...)
»